Databaser

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer, finns det ordlistor på internet t ex Svensk Mesh, Tyda eller Termer för "upplevelser" eller "bemötande" i olika former.

Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL   ClinicalKey  Embase  PsycINFO   PubMed   UpToDate

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V /

1177.se 
Kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner. 
/ Patientinformation

AMED (EBSCO)
Referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. 
/ Omvårdnad / Rehabilitering

Blandbarhet av intravenösa läkemedel 
/ Läkemedel

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Kvalitetsgranskade systematiska översikter från olka länder. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Campbell Library 
Systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik mm. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Cinahl (EBSCO)
Referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin. 
/ Omvårdnad / Rehabilitering

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar. 
/ Medicin / Bilder & filmer / Läkemedel / Patientinformation

ClinicalTrials 
Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige.  
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Cochrane Library - OBS! sökning fungerar med extern åtkomst, men inga länkar till fulltext.
Innehåller 7 databaser, där de viktigaste är Cochrane Reviews med systematiska översikter och DARE, med abstrakt till granskade systematiska översikter publicerade i tidskrifter. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Cochrane Clinical Answers 
Kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane-rapporter. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Dermatology online atlas (DOIA) 
/ Bilder & filmer

Drugline (kliniska läkemedelsfrågor)  
Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska.  
/ Evidensbaserat / Läkemedel

Embase (OVID)
Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. 
/ Evidensbaserat / Läkemedel / Medicin och vård

ERIC
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. 
/ Pedagogik

GoldMiner 
Bildsökning i utvalda tidskrifter. 
/ Bilder & filmer

INFPREG  
Kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. 
/ Medicin och vård / Patientinformation

Images from the History of Medicine 
/ Bilder & filmer

Kunskapsguiden  
Nationell plattform som vänder sig till alla yrkesgrupper inom områdena psykisk ohälsa och äldre. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Läkemedelsboken 
Producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. 
/ Läkemedel

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal. 
/ Läkemedel / Patientinformation

Medline (Ovid)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Medline (EBSCO)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

MedlinePlus 
Patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk. 
/ Medicin och vård / Patientinformation

NHS Evidence (UK)

National Guideline Clearinghouse (USA) 
Evidensbaserade kliniska behandlingsguider.  
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

OTSeeker  
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapeuti. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård / Rehabilitering

Orphanet 
Information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. 
/ Läkemedel / Medicin och vård

Ovanliga diagnoser 
En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar. 
/ Medicin och vård

Pedro 
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård / Rehabilitering

PsycBITE
PsycBITE, Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

PsycINFO (EBSCO) 
Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

PubMed 
Referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Rarelink 
Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser. 
/ Medicin och vård / Patientinformation

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård.  
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

SIS standarder (e-nav) 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKL och SIS. 
/ Medicin och vård

SpeechBITE 
Referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård / Rehabilitering

SveMed+ 
Referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation. 
/ Medicin och vård

Svensk MeSH 
MeSH (Medical Subject Headings) är standardiserade ämnesord som används för att beskriva innehållet i referenser i Medline. Sök på svenska eller engelska.  
/ Terminologi

SwePub 
Referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten. 
/ Forskning och litteratur 

Sök HTA 
Rapporter från svenska regionala HTA-råd, samt nominerade frågor och pågående projekt. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

TRIP Database (Turning Research Into Practice) 
Sökmotor för evidensbaserad medicin. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Transplant Library 
Referenser till evidensbaserad information om organtransplantation. 
/ Evidenbaserat / Medicin och vård

UpToDate 
Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Vårdhandboken 
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. 
/ Medicin och vård

Vårdprogram i Sverige (ViS) 
Samlar riktlinjer från Socialstyrelsen och vårdprogram utgivna vid olika landsting och sjukhus i Sverige.  
/ Evidensbaserat / Medicin och vård

Vårdverktyget 
Länksamling som vänder sig till kliniskt verksamma inom vården för kompletterande kunskapsstöd. 
/ Evidensbaserat / Medicin och vård / Forskning och litteratur

Senast uppdaterad: 2017-09-11 15:12